سبد مقایسه (0)

مقایسه

سرمایش
میدیا
مینی چیلر
MGC-V18W/D2RN1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

مینی چیلر آپارتمانی اینورتر به ظرفیت نامی 4/5 تن تبرید میدیا

MGC-V18W/D2RN1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MGC-V12W/D2N1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

مینی چیلر آپارتمانی اینورتر به ظرفیت نامی3/5 تن تبرید میدیا

MGC-V12W/D2N1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MGC-V10W/D2N1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

مینی چیلر آپارتمانی اینورتر به ظرفیت نامی 3 تن تبرید میدیا

MGC-V10W/D2N1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MGC-F16W/SN1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

ميني چيلر آپارتماني اسكرال به ظرفيت نامي4/5 تن تبريد ميديا

MGC-F16W/SN1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MGC-F14W/SN1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

ميني چيلر آپارتماني اسكرال به ظرفيت نامي4 تن تبريد ميديا

MGC-F14W/SN1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MGC-F10W/SN1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

ميني چيلر آپارتماني اسكرال به ظرفيت نامي 3 تن تبريد ميديا

MGC-F10W/SN1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MGC-F10W/N1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

ميني چيلر آپارتماني اسكرال به ظرفيت نامي 3 تن تبريد ميديا

MGC-F10W/N1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MGC-F07W/N1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

ميني چيلر آپارتماني اسكرال به ظرفيت نامي 2 تن تبريد ميديا

MGC-F07W/N1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید
MGC-F05W/N1

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

ميني چيلر آپارتماني اسكرال به ظرفيت نامي 1/5 تن تبريد ميديا

MGC-F05W/N1برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید